Hướng dẫn

Hệ Thống Vận Tiêu

26-06-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I.NPC Liên Quan

  • Mua [Lệnh Bài Vận Tiêu] tại NPC CỬA HÀNG ở Thành Chính. Giá 2 KNB.

 

  • Tiến hành tham gia tại NPC HOẠT ĐỘNG ở Thành Chính

 

II.Loại Tiêu Xa và Phần Thưởng 

  • Nhận tiêu xa cần 1 Lệnh Bài Vận Tiêu.
  • Làm mới tiêu xa cần 10v đồng
  • Thời Gian Vận Tiêu: Cả ngày
  • Nhận sẽ được ngẫu nhiên 4 loại phẩm chất Tiêu Xa [TRẮNG - LAM - LỤC - VÀNG]
Loại Tiêu Xa Phần Thưởng

2 Tỷ kinh nghiệm
500 Mảnh Chân Nguyên
500 Mảnh Huy Chương
50 Chiến Thần

3 Tỷ kinh nghiệm
1000 Mảnh Chân Nguyên
1000 Mảnh Huy Chương
100 Chiến Thần

5 Tỷ kinh nghiệm
2000 Mảnh Chân Nguyên
2000 Mảnh Huy Chương
200 Chiến Thần
Rương trận pháp <1 ngày>
1 Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
Linh Tê Ngọc
Có cơ hội nhận được: Rương Trang Bị Đồng Hành

10 Tỷ kinh nghiệm
5000 Mảnh Chân Nguyên
5000 Mảnh Huy Chương
500 Chiến Thần
2 Rương trận pháp <1 ngày>
2 Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
2 Linh Tê Ngọc
Có cơ hội nhận được:
Có cơ hội nhận được: Rương Trang Bị Đồng Hành

III. Bản Đồ Vận Tiêu

Tại dịch trạm 1 - 2 có thể làm mới tiêu xa 1 lần, cần 10v để làm mới

Tiêu sau khi làm mới có thể cao hoặc thấp hơn tiêu hiện tại.


Nơi nhận tiêu xa


Nơi trả nhiệm vụ

Làm mới tiêu xa

Tạo đội đi vận tiêu

Tổ chức cướp tiêu đoạt bảo

Lưu Ý:

  • Bang hội khác phe có thể cướp tiêu của đối phương, Cướp tiêu nhận được nhiều phần thưởng.
  • Rời xa tiêu quá lâu tiêu sẽ biến mất

 

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp